Wei soll d’Zukunft vun der EU ausgesinn? Dat ass d’Fro

Wei soll d’Zukunft vun der EU ausgesinn? Dat ass d’Fro déi d’Conférence sur l’avenir de l’Europe sech stelle wäert. Eis Positioun: d’EU de Bierger méi no bréngen a méi Transparenz a Legitimitéit schafen. Dofir sollen d’Parlamenter & d’Bierger enk an d’Diskussiounen agebonne ginn.Stelle